Przejdź do treści

All FAQs (Helpie FAQ)

Sample of All FAQs (Helpie FAQ)

Helpie FAQ

 • Czy jeśli WEG wzrośnie w trakcie realizacji programu to trzeba zwrócić dotację?

  Nie. Wartość Ekonomiczną Gospodarstwa (WEG) wylicza się na dzień składania wniosku o dotację. Celem programu jest rozwój gospodarstwa, więc WEG może się zwiększyć z biegiem czasu.

 • Jak udokumentować wymagany przychód po realizacji biznesplanu?

  Przychód wyliczony na podstawie Wartości Ekonomicznej Gospodarstwa (WEG) można udokumentować fakturami Vat, fakturami RR, umowami kupna-sprzedaży z potwierdzeniami przelewu, wydrukami z kasy fiskalnej, a także sprzedażą bezpośrednią. 

  Jeśli są Państwo rolnikami ryczałtowymi to mogą Państwo prowadzić nieopodatkowaną sprzedaż bezpośrednią do kwoty 100 tys. złotych rocznie. 

  Jeśli natomiast są Państwo podatnikami VAT to mogą Państwo prowadzić nieopodatkowaną sprzedaż bezpośrednią do kwoty 20 tys. złotych rocznie. 

  Przekroczenie wolnych od podatku kwot 100 tys. złotych lub 20 tys. złotych wiąże się z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej.

 • Czy mogę skorzystać z dotacji, jeśli dzierżawie wszystkie ziemie?

  Tak, jednak konieczne jest zgłaszanie dopłat bezpośrednich do ziemi, które deklaruje się we wniosku. Najlepiej posiadać także umowę dzierżawy, której czas obowiązywania obejmuje cały okres trwania programu tj. jest zawarta co najmniej do 2029 roku włącznie. 

  Należy pamiętać, że w przypadku posiadania jedynie ziem dzierżawionych, wykluczona jest realizacja inwestycji budowlanej w ramach otrzymanego dofinansowania.

 • Czy muszę posiadać ziemię na własność, aby korzystać z dotacji?

  Nie, w programie można wziąć udział także w sytuacji, gdy wszystkie uprawiane ziemie są dzierżawione. Wiąże się to jednak z wymogiem zgłaszania do tych gruntów dopłat bezpośrednich. 

  Jeśli planują Państwo inwestycję budowlaną to muszą posiadać Państwo ziemię na własność lub we współwłasności. Nie ma możliwości realizacji jakiejkolwiek inwestycji budowlanej na działkach dzierżawionych.

 • Jakie wcześniejsze dotacje wykluczają mnie z udziału w programie?

  Jeżeli złożyli Państwo wniosek w programach Młody Rolnik lub Rozwój Małych Gospodarstw w 2023 roku to nie mogą już wziąć Państwo udziału w kolejnej edycji aż do 2027 roku. 

  Natomiast, jeśli skorzystali Państwo wcześniej ze wsparcia związanego z Restrukturyzacją lub Premii dla młodych rolników w latach 2014-2020, lub wcześniej to mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w tym roku.

 • Jakich dokumentów potrzebuję w przypadku zakupu maszyn/wyposażenia?

  W przypadku zakupu maszyn w ramach dotacji konieczne jest dołączenie do wniosku ofert handlowych, które określają przedmiot zakupu oraz cenę. Najlepiej by było, aby oferta określała także podstawową specyfikację maszyny lub urządzenia oraz wystawiona była na wnioskodawcę. Oferty handlowe można uzyskać w siedzibach firm lub zgłosić chęć otrzymania oferty, kontaktując się z dowolną firmą oferującą sprzedaż danej maszyny w internecie. Dopuszczalna jest także dołączenie faktury proforma. Zazwyczaj na otrzymanie oferty czeka się kilka dni roboczych.

 • Jakich dokumentów potrzebuję w przypadku inwestycji budowlanych?

  Jeśli w ramach dotacji planują Państwo inwestycję budowlaną, która będzie trwale związana z gruntem to konieczne jest dołączenie do wniosku kosztorysu inwestorskiego. Jeśli planowany budynek ma mieć powierzchnię większą niż 150 m2 to konieczne jest także uzyskanie pozwolenia, które wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. W tym calu należy się udać do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. 

  Najlepiej by było, gdyby pozwolenie zostało wydane do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak można dołączyć je także na etapie jego weryfikacji.

 • Na czym polegać będzie moje zobowiązanie?

  Po realizacji biznesplanu głównym zobowiązaniem jest osiągnięcie co roku minimalnego przychodu, wyliczanego na podstawie Wartości Ekonomicznej Gospodarstwa (WEG). Trzeba także nadal spełniać warunki punktowe, czyli utrzymać w gospodarstwie ekologię czy integrowaną produkcję roślin lub być nadal członkiem grupy producentów rolnych.

 • Na co nie mogę przeznaczyć środków z dotacji?

  Pozyskanej dotacji nie można wykorzystać na zakup:

  1. ziemi, 
  2. używanych maszyn,
  3. zwierząt do stada podstawowego, 
  4. sprzętu pszczelarskiego,
  5. samochodu osobowego lub przyczepy nierolniczej,
  6. środków obrotowych takich jak paliwo czy nawozy. 

  Nie można zrealizować także inwestycji związanych z rybołówstwem, agroturystyką lub hodowlą zwierząt rasowych.

 • Na co mogę przeznaczyć środki z dotacji?

  Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na: 

  1. Zakup nowych maszyn i urządzeń,
  2. Inwestycję budowlaną 
  3. Modernizację budynku gospodarczego lub inwentarskiego
 • Jak spełnić warunki punktowe?

  Aby otrzymać dofinansowanie trzeba uzyskać przynajmniej 3 punkty. Można je uzyskać poprzez:

  1. Wprowadzenie ekologii na minimum 50% powierzchni użytków rolnych (4 punkty)
  2. Wprowadzenie systemu integrowanej produkcji roślin (1 punkt)
  3. Dołączenie do grupy producentów rolnych (3 punkty) 
  4. Posiadanie gruntów na ONW – typ górski lub specyficzny powyżej 350 m n.p.m. (2 punkty) 
  5. Wzięcie udziału w szkoleniach związanych z biznesplanem (2 punkty).
 • Czy muszę składać wnioski na dopłaty bezpośrednie, aby skorzystać z dotacji?

  Nie. Nie ma wymogu zgłaszania dopłat bezpośrednich, aby uzyskać dotację, jednak wiąże się to nawet z kilkoma kontrolami ze strony Agencji. Jednak w sytuacji, gdy ktoś inny zgłasza dopłaty do Państwa działki np. dzierżawca, to ta osoba może wziąć udział w programie, która składa wnioski o płatności obszarowe.

 • Czy muszę być ubezpieczony w KRUS-ie?

  Nie. Dla udziału w programie Rozwój Małych Gospodarstw nie ma znaczenia typ ubezpieczenia lub pobieranie renty czy emerytury. 

 • Jak udokumentować przychód na 5 000 złotych?

  Do wniosku można dołączyć fakturę VAT, fakturę RR, umowę kupna sprzedaży wraz z potwierdzeniem przelewu oraz wydruki paragonów fiskalnych z kasy rejestrującej.