Przejdź do treści

Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska

Nabór wniosków:
10 października 2024 – 10 listopada 2024

O programie

Program I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu realizowany przez ARiMR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

Pomoc polega na dofinansowaniu inwestycji mających na celu m.in. ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, adaptację do zmian klimatu, w tym poprawę gospodarowania wodą w   gospodarstwie.

Dla kogo?

Rolnik lub grupa rolników (co najmniej 3).

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi minimalną powierzchnię gospodarstwa, WEG czy rodzaj prowadzonej produkcji.

Maksymalna powierzchnia gospodarstwa to 300 hektarów.

Warunki wsparcia

Limit pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 200 000 zł.

Pomoc jest wypłacana w formie:

a. refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji (np. maszyn, urządzeń),

b. standardowych kosztów jednostkowych (w przypadku płyt obornikowych lub silosów na kiszonkę).

Intensywność pomocy:

do 80% kosztów kwalifikowanych operacji (grupa rolników)

do 65% kosztów kwalifikowanych operacji lub do 65% ustalonych kosztów jednostkowych (rolnik)

W ramach programu wspierane będą inwestycje mające na celu: 

1. Ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, w tym poprzez:

zakup nowych maszyn lub urządzeń m.in. do:

• precyzyjnego i redukującego zużycie stosowania środków ochrony roślin (np. opryskiwacze sensorowe, czy recyrkulacyjne),

• niskoemisyjnej aplikacji nawozów (np. doglebowa aplikacja, aplikacja nawozów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych),

• mechanicznej lub biologicznej walki z chwastam

2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez:

• wyposażenie gospodarstw w płyty, zbiorniki lub urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek,

• zakup lub montaż systemów oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich,

• niskoemisyjne utrzymanie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem bydła i świń (np. systemy zarzadząnia stadem, roboty do czyszczenia podółg),

3. Poprawę gospodarowania wodą, w tym:

• budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do pozyskiwania, magazynowania w zamkniętych zbiornikach oraz zagospodarowania wody deszczowej,

• budowę lub zakup instalacji do powtórnego obiegu wody lub oszczędnego gospodarowania wodą,

 4. Zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby przez właściwe użytkowanie gruntami, w tym:

• zakup nowych maszyn lub urządzeń do uprawy gleby pasowej lub bezorkowej – bezpłużnej (np. agregat do uprawy pasowej, gruber, kultywator dłutowy),

• zakup nowych maszyn lub urządzeń do ochrony gleby (np. ściółkowania, siewniki do poplonów),

• zakup nowych maszyn lub urządzeń przeznaczonych do utrzymania zadrzewień śródpolnych, systemów rolno-leśnych oraz trwałych użytków zielonych, w tym służących do uprawy, pielęgnacji lub zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych,

5. Adaptację do zmian klimatu oraz ograniczenie oddziaływania niekorzystnych warunków pogodowych, w tym poprzez:

budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej pod kątem adaptacji do niekorzystnych warunków pogodowych, w tym:

• wodopoje dla zwierząt, z wyłączeniem bydła i świń,

• instalacje poprawiające wentylację lub obniżające temperaturę w budynkach inwentarskich z wyłączeniem budynków dla bydła i świń,

• siatki przeciwgradowe,

• systemy wspomagania decyzji

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany programem Inwestycje zwiększające konkurencyjność wypełnij poniższy formularz, nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefoniczne i omówią zasady programu oraz współpracy z nami.

www.papfu.pl/polityka-prywatnosci

Dlaczego PAPFU?

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.

142 miliony
złotych

W okresie 2020-2023 pozyskaliśmy 142 597 568 złotych z ARiMR w ramach PROW 2014-20.

>2500
klientów

Nasi doradcy obsługują obecnie ponad 2500 klientów: rolników i przedsiębiorców z całej Polski w ponad 10 programach.

>50
specjalistów

PAPFU to ponad 50 doświadczonych specjalistów, którzy czuwają nad Twoim wnioskiem aż do rozliczenia.

Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.

Podpisując z Tobą umowę zobowiązujemy się prowadzić sprawę od bezpłatnej weryfikacji, aż do rozliczenia.

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł