Przejdź do treści


17 października ARiMR  uruchomi nabór wniosków dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Dofinansowane udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO)  A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-1-wsparcie-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-na-wykonywanie-dzialalnosci-w-zakresie-przetworstwa-lub-wprowadzania-do-obrotu-prduktow-rolnych-rybolowstwa-lub-akwakultury

Uruchomienie naboru nie jest uzależnione od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju, 5 sierpnia oficjalnie została podpisana umowa ws. finansowania inwestycji KPO pomiędzy PFR a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/podpisanie-umowy-na-prefinansowanie-z-pfr-inwestycji-zaplanowanych-w-kpo

Kosztem kwalifikowanym są koszty poniesione przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
Finansowane mogą być tylko inwestycje które w momencie składania wniosku nie zostały jeszcze zakończone.

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) budowy budynków i budowli niezbędnych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli niezbędnych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

3) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć i przeznaczonych do przewozu:

produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy,

produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

zwierząt przeznaczonych do uboju;

6) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studia wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Formularz kontaktowy

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.