Przejdź do treści

Przetwórstwo i Rolniczy Handel Detaliczny

Nabór wniosków: 30 listopad – 29 grudnia 2021.

W tym roku możliwy będzie zakup nowych środków transportu.

Na wsparcie podjęcia działalności przetwórczej jest przyznawana dotacja w formie refundacji 50% kosztów.

Program wyszczególnia 2 obszary finansowania:

 • Podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej – do 500 000 PLN;

Wykaz kodów PKD objętych wsparciem:

 • Rolniczego handlu detalicznego (RHD) – do 200 000 PLN. W tym roku możliwy będzie zakup nowych środków transportu.

Produkty w ramach RHD:

Jeżeli jesteś zainteresowany programami związanymi z przetwórstwem wypełnij poniższy formularz kontaktowy a skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

  Działalności objęte wsparciem:
  Pomoc może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje m.in. w sektorach przetwórstwa:
  • mleka,
  • mięsa,
  • owoców i warzyw,
  • zbóż,
  • ziemniaków.

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

  1. Zakupu :

  a) nowych środków transportu

  1. Środki transportu:

  • środki przeznaczone do transportu produktów rolnych lub spożywczych na powierzchni przeznaczonej do magazynowania lub przechowywania tych produktów: wózki widłowe, wózki kontenerowe, podnośniki, paleciaki
  • środki transportu wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych, rozumie się przyczepy gastronomiczne i foodtrucki
  • środki transportu służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju
  • muszą być nowe
  • muszą spełniać normy środowiskowe

  b) zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do:

  • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
  • przetwarzania produktów rolnych
  • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
  • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

  c) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

  d) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

  e) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;

  2. Inwestycji budowlanych

  1) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

  2) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

  3) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

  4) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

  3. Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

  kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych, przygotowania biznesplanu, sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

  W przypadku podmiotów działających w ramach rolniczego handlu detalicznego katalog kosztów kwalifikowalnych poszerzono m.in. o koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych. Rolnicy zyskają możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych.

  Warunki jakie muszą spełnić rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na podjęcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych:

  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
  • nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy
  • rejestracja działalności przetwórczej (po podpisaniu umowy z Agencją ARiMR o przyznanie pomocy)

  Julia Pietruszka

  specjalistka ds. przetwórstwa i RHD
  +48 608 526 538