Przejdź do treści

Polityka prywatności

 1.  Postanowienia ogólne

  1.1. Pojęcia używane w niniejszej Polityce prywatności oznaczają:
  a. „Dane Osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  b. „Osoba” – osoba, której Dane Osobowe zostały Nam przekazane za pośrednictwem formularza na Naszej stronie internetowej.
  c. Zbiór Danych” – uporządkowany zestaw Danych Osobowych dostępnych według określonych kryteriów.
  d. „Przetwarzanie” – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.
  e. „Administrator” lub „My” – osoba wskazana w pkt 2.1 Polityki Prywatności, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu.
  f. „Odbiorca” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane Osobowe.
  g. „Strona Trzecia” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której Dane Osobowe dotyczą, Administrator, czy osoby, które mogą przetwarzać Dane Osobowe.
  h. „Cookies” – pliki przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu Klienta, służące przechowywaniu informacji i uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta. Więcej informacji o plikach Cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.
 2. Administrator Danych Osobowych

  2.1. Administratorem Zbioru Danych Osobowych jest Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 868150.
  2.2. Właściwy do kontaktu z Administratorem we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych jest adres poczty elektronicznej: kontakt@papfu.pl.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

  3.1.Dane Osobowe przetwarzane są przez Nas w celach:
  a. prowadzenia względem Osób działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej i marketingowej dotyczącej biogazowni,
  b. analitycznym i marketingowym w związku z plikami Cookies.
  3.2. Podstawą prawną Przetwarzania Danych Osobowych jest:
  a. niezbędność do wykonania umowy z Klientem lub podjęcia działań na żądanie Klienta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b. zgoda Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  c. na wypadek konieczności udzielenia informacji organom władzy publicznej – art. 6 ust. c RODO.
  3.3. Klient wyraża zgodę, o której mowa w pkt 3.2.b Polityki prywatności przy okazji uzupełniania formularza przekazania Nam Danych Osobowych.
 4. Odbiorcy Danych Osobowych

  4.1. Dbając o prywatność Klientów, bez konieczności nie ujawniamy nikomu Danych Osobowych naszych Klientów, chyba że Klient udzieli zgody na takie Przetwarzanie.
  4.2. Dane Osobowe mogą być udostępniane Naszym partnerom w organizacji szkoleń biogazowych, w szczególności Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.
  4.3. Oprócz tego, ujawnimy Dane Osobowe organowi publicznemu, działającemu na podstawie przepisów prawa polskiego lub Unii Europejskiej, tylko jeżeli otrzymamy wezwanie i wyłącznie w granicach tego wezwania.
  4.4. Możemy udostępniać dane zanonimizowane Stronom Trzecim w celach analitycznych i poprawiania jakości Naszych usług, w szczególności w ramach usługi Google Analytics w ramach plików Cookies.
 5. Okres przechowywania Danych Osobowych

  5.1. Dane Osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia ostatniego wydarzenia z cyklu szkoleń dotyczących mikrobiogazowni rolniczych.
  5.2. Będziemy przechowywać Dane Osobowe przez okresy dłuższe niż wskazane w pkt 5.1 Polityki Prywatności, jeżeli wymagać będą od nas tego przepisy prawa polskiego, Unii Europejskiej lub żądanie organu władzy publicznej.
 6. Prawa Osób dotyczące Danych Osobowych

  6.1 Informujemy o:
  a. prawie do żądania od Nas dostępu do dotyczących siebie Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia Przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia Danych Osobowych,
  b. prawie cofnięcia zgody o której mowa w pkt 3.2.b Polityki Prywatności w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; z tym zastrzeżeniem, że może to prowadzić do konsekwencji wymienionych w pkt 6.3 Polityki Prywatności,
  c. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza RODO; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych pod adresem https://uodo.gov.pl/).
  6.2. Podanie Nam wszelkich Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niemniej jednak, podanie niezbędnych Danych Osobowych jest konieczne do prowadzenia przez Nas działalności, o której mowa w pkt 3.1.a Polityki prywatności, przede wszystkim do organizacji i przeprowadzenia cyklu szkoleń dotyczących mikrobiogazowni rolniczych.  
  6.3. Konsekwencją braku podania, usunięcia albo podania fałszywych niezbędnych Danych Osobowych może być odmowa udziału w szkoleniach dotyczących mikrobiogazowni oraz udzielania przez nas informacji o biogazowniach.
 7. Pliki Cookies

  7.1.W Wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  a. Cookies funkcyjne – niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.
  b.Cookies analityczne – służące celom określonym w pkt 4.4 Polityki Prywatności, wykorzystujące jedynie dane zanonimizowane. Zastrzegamy konieczność wyrażenia zgody na korzystanie z tych plików Cookies, jako że gromadzone w nich dane nie stanowią Danych Osobowych, a korzystanie z Cookies analitycznych przyczynia się do poprawienia jakości naszych usług świadczonych na rzecz Osób.
  c. Cookies marketingowe – służące celom marketingowym w ramach usługi Google Adwords. Korzystanie z nich jest opcjonalne.
  7.2. Osoba wyraża zgodę na korzystanie z danych rodzajów plików Cookies akceptując Politykę Prywatności. Informujemy, że w każdej chwili możliwe jest usunięcie lub edytowanie pliki Cookies zgromadzonych na swoim urządzeniu przy użyciu ustawień swojej przeglądarki internetowej. W tym celu, należy wejść w jej ustawienia i odnaleźć odpowiednią opcję, która zazwyczaj znajduje się w zakładkach dotyczących prywatności