Warunki programu Premia na pozarolniczą działalność

W oficjalnym harmonogramie ARiMR na rok 2021 nabór wniosków w programie jest przewidziany na listopad.

Warunki przyznawania pomocy w ramach programu Premia na działalność pozarolniczą PROW 2014-2020

 • Jesteś rolnikiem, małżonkiem lub domownikiem rolnika, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. (w KRUS w wielu przypadkach można ubezpieczyć się wstecz);
 • Użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa znajdują się w gminie wiejskiej, ewentualnie miejsko-wiejskiej lub miejskiej jeżeli liczba mieszkańców miejscowości nie przekracza 5000;
 • Nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata.
 • do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową (dopłaty bezpośrednie) na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.
  Ten warunek najprawdopodobniej zostanie zdjęty w tym roku, czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony ARiMR
  Jeżeli jesteś ubezpieczony jako domownik, to rolnik pod którym jesteś ubezpieczony musi pobierać dopłaty bezpośrednie.
 • Nie otrzymałeś pomocy z następujących programów:

a) Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020

b) Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020

Możesz również skorzystać z Premii jeżeli:

 • Jesteś beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy wami
 • prowadzisz firmę i jesteś na tzw. podwójnym KRUSie

Kim jest domownik?

 • ukończył 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,

Jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu.

Jaka działalność?

W ramach programu możesz otworzyć działalność w ponad 400 kodach PKD.

Bezpłatna weryfikacja

Sprawdź z jakich programów możesz skorzystać w najbliższej przyszłości.