Przejdź do treści

Czym są Krótkie Łańcuchy Dostaw (KŁD)?

KŁD mają na celu skrócenie drogi produktów rolnych, które trafiają z gospodarstwa do konsumenta finalnego. Dotyczy to przede wszystkim zmniejszenia ilości pośredników przy sprzedaży produktów oraz promowania lokalnych producentów. 

Pod pojęciem KŁD rozumiemy: Rolniczy Handel Detaliczny, sprzedaż bezpośrednią oraz dostawy bezpośrednie.
Poniżej omawiamy wszystkie te pojęcia.

Dla kogo KŁD?

Warunek dotyczący rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania produktów rolnych na rynek w ramach KŁD uznaje się za spełniony, jeżeli w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy rolnik nie był zarejestrowany we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej w związku z rozpoczęciem działalności w ww. zakresie.

Co to jest sprzedaż bezpośrednia?

Sprzedaż bezpośrednia dokonywana jest przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego. Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z form prowadzenia działalności. 

Przykłady produktów sprzedawanych w ramach sprzedaży bezpośredniej:

Tusze/podroby z drobiu poddanego ubojowi

żywe ślimaki lądowe

jaja pozyskane od drobiu

mleko surowe, surowa śmietana pozyskane w gospodarstwie

W celu prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego należy uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających Inspekcji Weterynaryjnej.

Co to są dostawy bezpośrednie?

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich polega na dokonywaniu przez producenta dostaw małych ilości surowców (czyli żywności nieprzetworzonej) do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego w zakresie żywności nie odzwierzęcej. Surowce nie mogą być produkowane w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty roślinne takie jak:

1) zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli;

2) pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego;

3) środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców w postaci kiszonej lub suszonej.

W celu prowadzenia dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego należy uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przykłady sprzedaży bezpośredniej i dostaw bezpośrednich:

sprzedaż na targowisku rolnym

sprzedaż na poboczu drogi

sprzedaż w gospodarstwie rolnym

Sprzedaż w ramach dostaw bezpośrednich i sprzedaży bezpośredniej odbywa się przede wszystkim do konsumentów finalnych czyli klientów indywidualnych kupujących na własne potrzeby. Ponadto możliwa jest sprzedaż surowców do zakładów z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, np. lokalny sklep spożywczy, lokalna restauracja.

Nie jest dopuszczona sprzedaż do przedsiębiorstw produkujących żywność, do firm eksportowych, rolników wykorzystujących surowce na potrzeby działalności rolniczej.

Co to Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)?

Rolniczy Handel Detaliczny jest formą działalności rolniczej, w ramach której możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom finalnym, a także na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce. 

Przy czym zbywanie żywności konsumentom finalnym może odbywać się bez ograniczeń ilościowych i obszarowych, natomiast zbywanie ww. zakładom może odbywać się w ramach określonych limitów oraz na ograniczonym obszarze, tj. w przypadku żywności pochodzenia niezwierzęcego – na terytorium całego kraju, natomiast w przypadku pozostałych rodzajów żywności na obszarze, który obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

Podstawowym warunkiem prowadzenia RHD jest wymóg dotyczący składników żywności, tj. żywność musi zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. 

Ponadto, w ramach RHD obowiązuje limit przychodów ze sprzedaży do kwoty 100 000 zł o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych (powyżej kwoty 100 000 zł obowiązuje podatek ryczałtowy). Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, wytwarzane produkty powinny zawierać co najmniej 50 % produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, z wyłączeniem wody.

Rejestrację Rolniczego Handlu Detalicznego należy zgłosić na 30 lub 14 dni przed rozpoczęciem działalności, w zależności od rodzaju produkcji:

produkty zwierzęce lub zwierzęce i roślinne30 dni przed rozpoczęcia działalności w ramach RHD do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW),

produkty roślinne14 dni przed rozpoczęciem działalności do właściwej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (Sanepid).

W przypadku rozpoczynania działalności przez wprowadzanie na rynek produktów w ramach KŁD (Krótkie Łańcuchy Dostaw) przysługuje większa kwota dofinansowania 120 tysięcy złotych.

WAŻNE! Przy dofinansowaniu 120 tys. złotych związanym z KŁD na inwestycje związane z rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD należy przeznaczyć co najmniej 20 tys. złotych.

Co można zakupić w ramach KŁD?

maszyny do tłoczenia oleju (na zimno lub na gorąco) z nasion np. słonecznika

urządzenia do obierania cebuli,

szatkownice do kapusty,

łuskarki do orzechów włoskich i laskowych,

urządzenia do łuskania grochu, fasoli, bobu,

krajalnice do warzyw i owoców

pakowarki i wagopakowarki, umożliwiające pakowanie lub jednoczesne ważenie i pakowanie ziemiopłodów do różnych opakowań (np. worki, skrzynki, kartony),

pakowaczki do owoców i warzyw,

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł